Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o.


pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Počas svojej existencie zaznamenáva neustály kontinuálny rast čo do počtu klientov aj zamestnancov. Z pôvodnej Advokátskej kancelárie JUDr. Ján Majling, s.r.o. vznikla v roku 2013 Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o. so sídlom na Palárikovej ulici č. 14 v Bratislave.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre klientov s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. Poskytovanie právnych služieb je založené na efektívnom zastupovaní klientov, úspešnom vedení sporovej aj nesporovej agendy a na kvalifikovanom právnom poradenstve. Dôraz taktiež kladieme na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému klientovi individuálne s cieľom brať ohľad na jeho osobné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí. Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne, na mieru šité právne riešenia pre svojich klientov. Rýchlosť, flexibilita a kvalita poskytnutých služieb sú pre nás samozrejmosťou, a preto patrí Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o. medzi dynamické a renomované advokátske kancelárie v regióne. Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká.

Právne služby poskytujeme fyzickým aj právnickým osobám, a to v rámci súkromného aj verejného sektora. Ponúkame komplexnú škálu právnych služieb, vrátane súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, zastupovania ex offo, riešenia pracovnoprávnych otázok, sporovej agendy a tvorby kompletnej zmluvnej agendy. Výhodou našej advokátskej kancelárie je jej promptnosť v poskytovaní právnych služieb nielen na území Bratislavy a jej okolí, ale aj na území celej Slovenskej republiky.


advokatska kancelaria

Právne služby


Sme odborníkmi v nasledovných oblastiach

Obchodné právo
 • Komplexný právny servis pri založení, zmene a zániku obchodných spoločností
  • Právne poradenstvo a príprava kompletných podkladov na založenie všetkých druhov obchodných spoločností
  • Zastupovanie pred obchodným registrom a odborom živnostenského podnikania príslušného okresného úradu
  • Zastupovanie pred Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
  • Právne poradenstvo a príprava kompletných podkladov pri zmene zapisovaných údajov v obchodných spoločnostiach
  • Právne poradenstvo a príprava likvidácie, zlučovania, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností
 • Vypracovanie obchodných zmlúv a k nim súvisiacich listín v oblasti obchodného práva
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých typov scudzovacích zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku a iné)
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv o dielo pre rôzne segmenty podnikania (napr. oblasť stavebníctva, výroby a služieb)
  • Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia nárokov z obchodných zmlúv vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie (záložné právo, ručenie, zabezpečovací prevod práva, zmluvná pokuta atď.)
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie nepomenovaných atypických zmlúv na mieru klienta
 • Uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a ich zastupovanie v konaní pred súdom resp. rozhodcovským súdom
  • Zastupovanie v aktívnych súdnych konaniach, kde žalobcom je klient
  • Zastupovanie v pasívnych súdnych konaniach, kde klient je na strane žalovaného
  • Vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, odborných vyjadrení a stanovísk v konaní pred súdom
  • Účasť na súdnych pojednávaniach
  • Vypracovanie žalobných návrhov, žalobných odpovedí v rozhodcovských konaniach
  • Podávanie žalôb o zrušenie rozhodcovského rozsudku, a zastupovanie v tomto konaní
  • Posudzovanie miery pravdepodobnosti úspechu v súdnych a  rozhodcovských konaniach
  • Vypracovanie zmierov a zastupovanie v zmierovacom konaní
  • Uplatňovanie nárokov zo zmeniek, vypracovanie návrhov na vydanie zmenkového platobného rozkazu, vrátane zastupovania v celom konaní
 • Zastupovanie v exekučných konaniach
  • Zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych, rozhodcovských  a správnych rozhodnutí
  • Podávanie návrhov na vykonanie exekúcie
  • Zastupovanie v konaní pred exekučným súdom, vypracovanie vyjadrení, podávanie návrhov na zriadenie exekučného záložného práva
  • Zastupovanie klienta ako povinného v exekúcii, v konaní pred súdnym exekútorom a exekučným súdom, podávanie námietok, návrhov na odklad exekúcie a návrhov na zastavenie exekučného konania
 • Paušálny právny servis počas fungovania obchodných spoločností
  • Sledovanie povinností vyplývajúcich zo zákona a zmien v zákonoch
  • Vypracovanie interných predpisov a kódexov
  • Interné právne školenia zamestnancov
Konkurzné právo
 • Komplexný právny servis v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • Vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu právnických osôb
  • Vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu fyzických osôb (osobný bankrot) a vypracovanie návrhu na oddĺženie
  • Vypracovanie návrhov na povolenie reštrukturalizácie, príprava reštrukturalizačného posudku a reštrukturalizačného plánu
 • Uplatňovanie nárokov veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
  • Prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie
  • Príprava podaní, návrhov a zastupovanie v incidenčných konkurzných sporoch
  • Účasť na schôdzach veriteľov a veriteľských výboroch
  • Sledovanie plnenia rozvrhu výťažku v konkurze a plnenia reštrukturalizačného plánu v reštrukturalizácii
Občianske právo
 • Zastupovanie v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka
  • Podávanie návrhov na začatie konania v sporových aj nesporových veciach (aktívne súdne spory)
  • Obrana proti návrhom a žalobám tretích osôb (pasívne súdne spory)
  • Zastupovanie na súdnych pojednávaniach
  • Uplatňovanie riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov
  • Vypracovanie zmierov a zastupovanie v zmierovacom konaní
 • Vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a k nim súvisiacich listín
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých typov scudzovacích zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva)
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv o dielo pre nepodnikateľské účely
  • Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia nárokov zo zmlúv vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie (záložné právo, ručenie, zabezpečovací prevod práva, zmluvná pokuta atď.)
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie nepomenovaných atypických zmlúv pre potreby klienta
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • Právne poradenstvo v oblasti vyporiadania podielového spoluvlastníctva
  • Vypracovanie návrhu na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva mimosúdnou cestou
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
  • Vypracovanie a podávanie návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou
  • Zastupovanie v konaní pred súdom vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva
Rodinné právo
 • Zastupovanie v rozvodových konaniach
  • Právne poradenstvo pred rozvodom manželstva
  • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a zastupovanie v súdnom konaní
 • Zastupovanie v konaniach o úprave práv a povinností k maloletým deťom
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o úprave práv a povinností k maloletým deťom
  • Vypracovanie návrhu na úpravu práv a povinností k maloletým deťom
  • Vypracovanie návrhu na striedavú osobnú starostlivosť
  • Právne poradenstvo pri podávaní predbežných opatrení na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu (napr. na zamedzenie stretávania sa jedného rodiča s maloletým dieťaťom v prípade domáceho násilia)
 • Zastupovanie v konaniach o výživné
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživnom na maloleté deti
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživnom na plnoleté deti
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživné medzi manželmi
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživné medzi ostatnými príbuznými
  • Podávanie všetkých druhov návrhov - na určenie, zvýšenie, zníženie aj zrušenie vyživovacej povinnosti
 • Právne poradenstvo v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/
  • Právne poradenstvo v oblasti vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Právne poradenstvo v oblasti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred zánikom manželstva
  • Právne poradenstvo v oblasti zúženia a rozšírenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Vypracovanie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov mimosúdnou cestou
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Vypracovanie a podávanie návrhov na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou
  • Zastupovanie v konaní pred súdom vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Zastupovanie v konaniach o určenie rodičovstva
  • Vypracovanie návrhov a zastupovanie v konaní o určenie otcovstva
  • Vypracovanie návrhov a zastupovanie v konaní o zapretie otcovstva
Právo nehnuteľností
 • Komplexný právny servis pri prevodoch nehnuteľností
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné, záložné zmluvy)
  • Príprava alebo kontrola podaní potrebných na kataster nehnuteľností
  • Kontrola hypotekárnych a vinkulačných zmlúv, aktívna komunikácia s bankou
  • Aktívna komunikácia s realitnou kanceláriou, alebo s iným sprostredkovateľom
 • Zastupovanie v konaniach o určenie vlastníckeho práva
  • Posudzovanie miery pravdepodobnosti úspechu v konaní o určení vlastníckeho práva
  • Podávanie žalôb o určenie vlastníckeho práva, o určenie neplatnosti zmlúv a o určenie, že vec patrí do dedičstva po právnom predchodcovi klienta
  • Podávanie návrhov na vydanie predbežného opatrenia na zákaz nakladať s nehnuteľnosťami do skončenia súdneho sporu
  • Účasť na pojednávaniach v konaniach o určenie vlastníckeho práva
  • Aktívne vyhľadávanie dokladov z dostupných zdrojov (štátne archívy)
 • Uplatňovanie nárokov vlastníkov nehnuteľností voči užívateľom
  • Uplatňovanie nárokov z nájomných zmlúv
  • Uplatňovanie nárokov zo zmluvných a zákonných vecných bremien
  • Uplatňovanie nárokov voči užívateľom, ktorí užívajú nehnuteľnosť klienta bez právneho dôvodu
  • Podávanie príslušných žalôb o vypratanie, o vydanie bezdôvodného obohatenia, o vyplatenie náhrady za zriadenie vecného bremena atď.
  • Zastupovanie v konaní pred súdom vrátane prípravy príslušných podaní a následná účasť na súdnych pojednávaniach v týchto konaniach
 • Komplexný právny servis pri nájmoch a podnájmoch nehnuteľností
  • Vypracovanie alebo pripomienkovanie nájomných a podnájomných zmlúv ako aj odovzdávacích a preberacích protokolov
  • Aktívna komunikácia s druhou zmluvnou stranou, resp. s realitnou kanceláriou
  • Osobná účasť na obhliadkach, rokovaniach, uzatváraniach zmlúv a odovzdávaní a prevzatí nehnuteľností
Pracovné právo
 • Zastupovanie zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi
  • Právne poradenstvo a uplatňovanie nárokov z pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Mimosúdne aj súdne uplatňovanie nárokov na nevyplatenú mzdu a odstupné
  • Vypracovanie trestných oznámení za nevyplatenie mzdy a odstupného
  • Vypracovanie podaní na príslušný inšpektorát práce
  • Zastupovanie v konaniach o náhradu škody voči zamestnávateľovi
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o neplatné skončenie pracovného pomeru
 • Zastupovanie zamestnávateľov voči zamestnancom
  • Zastupovanie v konaniach o náhradu škody voči zamestnancovi
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o neplatné skončenie pracovného pomeru
  • Zastupovanie pred príslušným inšpektorátom práce v správnych konaniach
 • Spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch
  • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Účasť pri tvorbe kolektívnej zmluvy
  • Vypracovanie interných smerníc zamestnávateľa
  • Vypracovanie výpovede zamestnávateľa
  • Vypracovanie výpovede zamestnanca
  • Vypracovanie dohody o skončení pracovného pomeru
  • Vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
Medicínske právo
 • Komplexné právne poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • Právne poradenstvo pri uplatňovaní špecifických noriem v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podávanie opravných prostriedkov a žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu
  • Zastupovanie v konaniach o náhradu škody a nemajetkovú ujmu pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
  • Regresné uplatňovanie nárokov voči zamestnancom, ktorý nesprávne poskytli zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Vymáhanie nárokov od nepoistených pacientov
 • Komplexné právne poradenstvo a právne služby pre pacientov uplatňujúcich si nároky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
  • Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podávanie opravných prostriedkov a žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu
  • Uplatňovanie peňažných nárokov v konaniach o náhradu škody a nemajetkovú ujmu pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
  • Podávanie trestných oznámení pri nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti
Verejné právo - vybrané oblasti
 • Poskytovanie právneho poradenstva subjektom verejného práva
  • Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
  • Právne poradenstvo v oblasti správy majetku štátu
  • Právne poradenstvo v oblasti nakladania s majetkom obcí a VÚC
  • Právne poradenstvo pri uplatňovaní špecifických noriem v oblasti verejného práva
 • Zastupovanie subjektov verejného práva v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi
  • Podávanie návrhov, vyjadrení a zastupovanie pred príslušným súdom
  • Zastupovanie v špecifických súdnych konaniach – správne súdnictvo
  • Zastupovanie pred správnymi orgánmi
  • Zastupovanie pred ústrednými orgánmi štátnej správy
Správne právo
 • Ochrana osobných údajov
  • Právne poradenstvo v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
  • Zastupovanie v správnom konaní o ochranu osobných údajov, podávanie návrhov a opravných prostriedkov
 • Cudzinecké právo
  • Právne poradenstvo v oblasti zákona o pobyte cudzincov
  • Zastupovanie a poradenstvo v konaniach o udelenie povolenia na prechodný a trvalý pobyt
  • Zastupovanie a poradenstvo v konaní o vyhostenie
 • Stavebné právo
  • Právne poradenstvo v stavebnom konaní a zastupovanie v stavebnom konaní
  • Uplatňovanie nárokov a postupov stavebníkov ako aj dotknutých osôb
  • Poradenstvo pri prevodoch práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného zákona
  • Zastupovanie pred príslušným súdom pri žalobách proti rozhodnutiu stavebného úradu

parallax-bg-tim

Náš tím


Spoločníci/Advokáti:
JUDr. Ján Majling, PhD.

Po úspešnom absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2000 začal pôsobiť v právnej oblasti už počas vojenskej služby, a to na Ministerstve obrany SR Bratislava, kde vykonával pozíciu právnika na Vojenskom úrade pre právne zastupovanie. V roku 2002 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku z obchodného práva, kde mu bolo udelené vyznamenanie a akademický titul doktor práv. Od roku 2000 vykonával prax advokátskeho koncipienta, ktorú v roku 2003 ukončil úspešným zložením advokátskej skúšky. Od roku 2003 je zapísaný ako advokát v zozname SAK. Zaoberá sa najmä sférou občianskeho, pracovného, ako aj obchodného práva s rozsiahlymi skúsenosťami v uvedených oblastiach. V roku 2012 úspešne zložil skúšku správcu konkurznej podstaty a od roku 2013 sa aktívne venuje aj správcovskej činnosti. V roku 2019 si doplnil svoje vzdelanie úspešným ukončením vysokoškolského štúdia tretieho stupňa a získaním vedeckého titulu PhD.

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika úspešne absolvoval v roku 2006. Do roku 2008 pôsobil ako podnikový právnik so zameraním na komplexnú korporátnu a zmluvnú agendu a správu pohľadávok. Od roku 2009 do roku 2012 vykonával prax advokátskeho koncipienta so zameraním na obchodné právo, kde sa začal významne zaoberať konkurzným a reštrukturalizačným právom. V roku 2010 bol zapísaný do zoznamu správcov konkurznej podstaty a od uvedeného roku úspešne vykonával reštrukturalizácie niekoľkých spoločností. Taktiež sa podieľal na viacerých reštrukturalizáciách ako odborný konzultant. V zozname SAK je zapísaný ako advokát od roku 2012. Svoje vzdelanie doplnil získaním manažérského titulu MBA v roku 2012 a vedeckého titulu PhD. v roku 2014. Vzhľadom na svoje vzdelanie a praktické skúsenosti je Ján Ninčák odborníkom najmä v poskytovaní právnych služieb v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii.


Advokátski koncipienti:
Mgr. Natália Latková

V roku 2017 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti si dopĺňa vzdelanie štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore daňovníctvo a daňové poradenstvo. Dlhoročné skúsenosti začala získavať už počas štúdia ako právny asistent.

Je advokátskou koncipientkou zapísanou v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Od ukončenia štúdia pôsobí nepretržite na pozícii advokátskeho koncipienta a špecializuje sa najmä na oblasť obchodného práva, civilného práva, sporovú agendu a vymáhanie pohľadávok na všeobecných súdoch a prostredníctvom arbitráže.

Mgr. Nino Rosenberg

Je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave kde v roku 2015 ukončil štúdium a získal titul Mgr. – magister práv. Počas štúdia absolvoval program Erasmus na Univerzite v Lipsku v Nemecku. Skúsenosti začal získavať už počas štúdia ako právny asistent.

Od ukončenia štúdia je advokátskym koncipientom zapísaným v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, pričom sa špecializuje najmä na oblasť práva nehnuteľností, zmluvnej agendy, sporovej agendy a konkurzov a reštrukturalizácií.

Právna administratíva

Pri plnení pracovných úloh napomáha celému tímu advokátskej kancelárie personál tvorený z právnych asistentov, ktorý okrem iných činností zastrešuje rozsiahlu právnu administratívu advokátskej kancelárie.


parallax-bg-odmena

Odmena


Odmena advokáta je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeny:

Tarifná odmena
Tarifnú odmenu určí advokát podľa reálne vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej služby je určená v zmysle vyhlášky podľa hodnoty veci alebo dohodou.

Vypočítajte si výšku tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby v zmysle vyhlášky
Pri hodnote veci
EUR
je odmena za jeden úkon
0,00
EUR
PRÍKLAD (Nezaplatené nájomné vo výške 1600 eur - hodnota úkonu právnej služby 71,37 eur bez DPH)Hodinová odmena

V závislosti od zložitosti prípadu poskytuje naša advokátska kancelária právne služby za cenu od 60 Eur/hodina. Advokát účtuje odmenu podľa skutočne vykonaných hodín a predloží pri vyúčtovaní klientovi, na jeho žiadosť, časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna mesačná odmena

Paušálnu mesačnú odmenu si advokát s klientom môže dohodnúť za poskytovanie komplexného právneho servisu. Táto odmena sa platí mesačne počas určitého časového obdobia vymedzeného v zmluve o poskytnutí právnych služieb. Klient má v rámci mesačného paušálu vymedzený rozsah predplatených hodín, ktoré sú cenovo výhodnejšie oproti štandardnej hodinovej sadzbe.

Podielová odmena

Podielovú odmenu si advokát s klientom môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu (max 20 %) z hodnoty veci v prípade úspechu v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi. V prípade čiastočného úspechu vo veci má advokát nárok na alikvótnu časť podielovej odmeny.

Paušálna odmena za vybavenie veci

Paušálnu odmenu za vybavenie veci si advokát s klientom môže dohodnúť za kompletné poskytnutie právnych služieb v jednom právnom prípade (napr. založenie s.r.o.)

Kombinovaná odmena

Advokát sa môže s klientom tiež dohodnúť na kombinácii vyššie uvedených odmien.* všetky ceny sú uvedené bez DPH
sme platcami DPH


parallax-bg-probono

Pro bono


PRO BONO A POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB KLIENTOM V HMOTNEJ NÚDZI

„Aequum et bonum est lex legum.“
„Spravodlivosť a dobro je zákon zákonov.“(Neznámy autor)


V našej advokátskej kancelárii zastávame názor, že aj nezištná pomoc druhým nás posúva ďalej nie len v profesionálnej a odbornej oblasti, ale predovšetkým po ľudskej stránke. Výkon advokácie považujeme nie len za svoje povolanie ale aj celoživotné poslanie, preto naša advokátska kancelária dlhodobo poskytuje odbornú pomoc a právne zastupovanie aj klientom v ťažkej životnej situácii, ktorí si právnu pomoc advokáta nemôžu dovoliť.

V tejto oblasti:
 • zastupujeme klientov pridelených Centrom právnej pomoci
 • vykonávame obhajobu klientov ex offo
 • v odôvodnených prípadoch poskytujeme právnu pomoc bez nároku na odmenu

parallax-bg-kontakt

Kontakt


Bezplatné parkovanie v okolí kancelárie je možné na miestach vyznačených bielou farbou na uliciach Jelenia, Železničiarska, Dobšinského a Palárikova.
Platené parkovisko vzdialené cca 300 m nájdete na Šancovej ulici pred svetelnou križovatkou Šancová/Jelenia.

AMN e-mail
Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o.

Palárikova 14, 811 04 Bratislava

IČO: 35960728
IČ DPH: SK2022074868
OR SR Bratislava I., odd. Sro, vl. c.:38012/B

Číslo účtu: 2073992353/0200 VÚB, a.s.
IBAN: SK7002000000002073992353

www.amn.sk

Kontaktný formulár